Najdi akci

Kalendář akcí

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum
spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské nám. otevřeno: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00 vstupné: základní 250 Kč; snížené 130 Kč; rodinné 470 Kč; školní skupiny 50 Kč/žák...
číst více

STÁLÉ EXPOZICE

Architektura, stavitelství a design   Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v období posledních 150 let na původních i nových modelech, kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou „ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astronomie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně přístupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vystavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fotografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high-tech báňskou dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machinery z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj oboru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem při průzkumu sbírkových předmětů.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vynikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem „čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také jako kosmetický módní doplněk.
Interkamera   Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to na originálních historických exponátech a řadě interaktivních pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohybu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 18 fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audiovizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti   Expozice atraktivním způsobem vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných „pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký Wheleer–Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy Tescoma.
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěvníkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou tematikou – rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací pro práci návštěvníků s touto stavebnicí. Dočasně uzavřeno.

VÝSTAVY

Příští stanice: Muzeum železnice a elektrotechniky NTM   Národní technické muzeum ve výstavním prostoru Dopravní haly veřejnosti představí projekt Muzea železnice a elektrotechniky. Nové moderní muzeum bude veřejnosti zpřístupněno na Masarykově nádraží v Praze v roce 2028. Kromě expozice „Dvě století železnice“ s významnými kolejovými vozidly bude v muzeu prezentováno pod názvem „Svět v sítích“ druhé téma – vývoj elektrotechniky. Současná výstava je ochutnávkou prostorů nového muzea a sbírkových předmětů, na něž se mohou návštěvníci v budoucnu těšit | do 31. 8. 2022
Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje   Výstava představuje astronomii a zeměměřictví, specifická odvětví lidské činnosti, která mají velký význam pro vědecké bádání i každodenní život (měření času, navigace, mapy a další). Astronomie směřuje pohled na nebe, zkoumá jevy za hranicemi zemské atmosféry a zabývá se výzkumem vesmíru jako celku. Zeměměřictví se orientuje na Zemi, věnuje se měření tvaru a rozměru zemského tělesa a objektů na jeho povrchu. Cílem výstavy je představit měření našeho světa prostřednictvím přístrojů a měřických metod od doby renesance do současnosti, od 16. do 21. století. Astronomické a zeměměřické aparáty mají speciální zaměření a spojují je podobné principy a metody měření. Výstava by měla přinést poučení a bližší seznámení návštěvníků výstavy s těmito obory, používanými přístroji a přispět tak k jejich popularizaci | do 27. 2. 2022
Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš   Výstava mapuje život Jindřicha Waldese, od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce osmdesát let. Přibližuje jeho bohatý život s tragickým koncem, ale i osudy jím založené firmy Waldes a spol. (později Koh-i-noor n.p.), Jindřich Waldes patřil k významným osobnostem nejen hospodářského, ale i kulturního a společenského života první poloviny 20. století. Výstava vznikla ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze | do 31. 1. 2022
FOMA 100 let   Národní technické muzeum ve spolupráci se společností FOMA BOHEMIA připravilo při příležitosti stého výročí retrospektivní výstavu firmy FOMA. Menší výstava mapuje historii této ryze české firmy a z bohaté historie druhů výrobků prezentuje typické ukázky jejich originálního designu v zajímavé stylové konfrontaci, ale také výrobní zařízení (stroj k perforaci filmů), laboratorní pomůcky apod. | do 27. 3. 2022
Vavříny s vůní benzínu. Meziválečná československý automobilový sport   Výstava představí historii meziválečného československého automobilového sportu a jeho význam v životě československé společnosti. Vystaveno bude celkem dvacet čtyři automobilů s meziválečnou sportovní historií v atraktivní instalaci evokující dobové prostředí. Sedm automobilů je ze sbírky Národního technického muzea, dva jsou vypůjčeny ze sbírky mladoboleslavského ŠKODA Muzea a zbytek pochází ze soukromých sbírek. Automobily na výstavě doplňuje více než sedm desítek sportovních memorabilií. Jedná se zejména o ceny a trofeje z domácích i zahraničních automobilových závodů a soutěží, mezi kterými jsou například i plastiky Ladislava Šalouna a Otakara Švece | do 1. 5. 2022
Jan Tatoušek – umělec v technice, architekt v designu   První retrospektivní výstava tvorby akad arch. Jana Tatouška (1929), pozoruhodné osobnosti československého průmyslového designu a jediného žijícího zástupce „první silné generace“ českých průmyslových designérů. Výstava ukazuje estetické i uživatelsky funkční kvality Tatouškových designérských prací, autorovu invenci, konzistentní přístup i nadhled, který prostupuje celým naznačeným spektrem jeho jinak velmi různorodé tvorby. Na příkladech konkrétních trojrozměrných exponátů (modelů, prototypů i výrobků), dochovaných fotografií ve spojení s citacemi i nově sepsanými autorovými vzpomínkami jsou přiblížena jeho východiska, přístup k danému tématu i způsob uvažování o designu jako takovém | do 12. 6. 2022
Bedřich Feuerstein. Praha – Paříž – Tokio   Velkoryse koncipovaná výstava představí poprvé v ucelené podobě život a dílo malíře, architekta, designéra a význačného průkopníka scénografie Bedřicha Feuersteina.  V architektonické instalaci Davida Vávry je prezentován osobní fond Bedřicha Feuersteina ze sbírky Archivu architektury a stavitelství NTM, jeho obrazy, francouzské a japonské období, dílo v architektuře, scénografii a filmu v podobě technické dokumentace, modelů i projekce | od 10. 11. 2021 do 15. 5. 2022

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM

V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids’lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům základních škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.nm.cz.

KNIHOVNA NTM

otevírací hodiny: út a st 9.00–17.00
Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu. V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků.

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ NTM

otevírací hodiny: út a st 9.00–17.00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)

AKTUALITA
Aktuální informace o pravidlech návštěvy muzea vzhledem k epidemii Covid-19 naleznete na www.ntm.cz.  

Doporučujeme

Loading...