Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum
spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské nám. otevřeno: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00 vstupné: základní 280 Kč; snížené 150 Kč; rodinné 560 Kč; školní skupiny 60 Kč/žák...
číst více

Národní technické muzeum, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru.
Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vysoké školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938 byla zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupační správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu v 15 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních projektů.

STÁLÉ EXPOZICE

Architektura, stavitelství a design   Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v období posledních 150 let na původních i nových modelech, kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou „ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astronomie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně přístupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vystavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fotografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high-tech báňskou dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machinery z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj oboru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem při průzkumu sbírkových předmětů.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vynikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem „čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také jako kosmetický módní doplněk.
Interkamera   Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to na originálních historických exponátech a řadě interaktivních pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohybu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 18 fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audiovizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti   Expozice atraktivním způsobem vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných „pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký Wheleer–Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy Tescoma.
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěvníkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou tematikou – rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací pro práci návštěvníků s touto stavebnicí. Dočasně uzavřeno.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM

V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids’lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům základních škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.nm.cz.

KNIHOVNA NTM

otevírací hodiny: út a st 9.00–17.00
Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu. V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků.

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ NTM

otevírací hodiny: út a st 9.00–17.00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)

HLAVNÍ VÝSTAVA ROKU 2024

Santini a svět jeho architektury (1723–2023)   Výstava vzniklá ve spolupráci s odborníky z Filozofické fakulty UK připomíná světový význam předního českého barokního architekta, tvůrce ve stylu tzv. barokní gotiky. Zcela poprvé jsou zde postupně vystavovány originální Santiniho plány z českých, německých i rakouských archivů. Kromě zápůjček řady exponátů z jiných kulturních institucí je výstava doplněna modely Santiniho staveb, které pro ni byly nově zhotoveny.

ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA
PETROF 160 – klavír jako technické dílo   Výstava vznikla při příležitosti 160. výročí založení firmy, která je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců akustických pianin a klavírů. Je společným příspěvkem Národního technického muzea a společnosti PETROF k letošnímu Roku české hudby. Výstava dá nahlédnout do historie i současnosti významné české firmy a přiblíží proces a technické pozadí vzniku nástrojů, jejichž zvuk se rozeznívá po celém světě a šíří dobré jméno českého řemesla.

V oblíbené expozici Doprava naleznete to nejlepší ze sbírky automobilů, motocyklů a jízdních kol a mimořádné exponáty z dějin letectví. Nahlédnete do dějin železniční i lodní dopravy a vývoje hasičských stříkaček. Expozice Astronomie představuje velmi cenné předměty, vystaveno je na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, počtářů a kartografů z 15. až 21. století. Na expozici Hornictví navazuje Rudný a uhelný důl, jehož prohlídka umožňuje zažít reálné prostředí dolů. Tématy dalších expozic je např. měření času, fotografie, tiskařství hutnictví nebo technika v domácnosti.

Doporučujeme

Loading...