Najdi akci

Kalendář akcí

všeobecné podmínky

 

 

Všeobecná pravidla soutěže

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Každá soutěž (dále jen „soutěž“), kterou pořádá organizátor na stránkách portálu www.kampocesku.cz prostřednictvím sekce www.kampocesku.cz/souteze a v tištěných periodikách KAM po Česku, KAM na výlet, Pražský přehled kulturních pořadů, se řídí Všeobecnými pravidly soutěže a jejího zadání.

 

Všeobecná pravidla soutěže

 

organizátor soutěže

Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka 255144 C
datová schránka: ID c67rch4 │ IČ: 04892232 │ DIČ: CZ04892232
tel.: +420 222 944 816-7 │ mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
facebook: facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz
(dále jen „organizátor“)

■ Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

■ Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, starší 15 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

podmínky výhry v soutěži

Vítěz obdrží vždy takovou výhru, která bude zveřejněna a popsána spolu s každou uveřejněnou soutěží. Vítěze vybere provozovatel.

ceny

■ Ceny výhercům soutěže věnuje organizátor nebo sponzor soutěže, zajištěný organizátorem. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.

■ Předání cen výhercům

- osobně v sídle organizátora

- jsou zaslány na dresu výherce organizátorem

- jsou zaslány na dresu výherce sponzorem, zajištěným organizátorem

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů (GDPR)

■ Veškerá data získaná od soutěžícího organizátorem jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

■ Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a kontaktů v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na internetovém portále organizátora www.kampocesku.cz nebo v periodikách vydávaných organizátorem. Za tímto účelem mohou být zveřejňovány pouze jméno, příjmení a místo, které uvedl účastník soutěže jako místo pro zaslání výhry.

■ Každý účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje za tímto účelem:

- vyhodnocení soutěže

- pro kontakt s účastníkem soutěže

- pro zaslání výhry vybranému účastníku soutěže

- pro informování účastníků soutěže o titulech vydávaných organizátorem a novinkách v souvislosti s těmito tituly, o nových soutěžích a novinkách publikovaných v rámci redakčního portfolia organizátora.

■ Přihlášením se do soutěže soutěžící uděluje souhlas organizátorovi, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu křestní jméno, příjmení a místo doručení, které uvedl účastník soutěž jako místo pro zaslání výhry, zveřejněny v tištěné podobě v periodikách vydávaných organizátorem a na webových stránkách organizátora, formou oznámení o výhře.

■ Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

 

■ Organizátor se zavazuje, že osobní údaje účastníků soutěže nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou sponzora souže zajištěného organizátorem, a to pouze za účelem zaslání výhry účastníku soutěže.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel.

3. Tato pravidla soutěže jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svou účastí v soutěži na www.kampocesku.cz/souteze potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

4. Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění, to je ode dne 21. 5. 2018.

© Vydavatelství KAM po Česku (organizátor)

Doporučujeme

Loading...