Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

všeobecné podmínky

 

 

Všeobecná pravidla soutěže

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Každá soutěž (dále jen „soutěž“), kterou pořádá organizátor na svých internetových portálech, na adresách www.kampocesku.cz; www.prazskyprehled.cz; www.kamnavylet.cz nebo ve svých tištěných periodikách KAM po Česku, KAM na výlet a Pražský přehled kulturních pořadů, se řídí Všeobecnými pravidly soutěže a jejího zadání. Vyhlašovatelem soutěže je Vydavatelství KAM po Česku s. r. o. nebo KAM po Česku z. s., nezisková organizace. Organizátor je vždy uveden v zadání soutěže.

 

Všeobecná pravidla soutěže

 

organizátor soutěže 1

Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka 255144 C
datová schránka: ID c67rch4
IČ: 04892232 │ DIČ: CZ04892232
tel.: +420 222 944 816-7; mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz

nebo

organizátor soutěže 2

KAM po Česku z. s. (nezisková organizace)
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
registrováno u MV ČR pod číslem VS/1-1/73867/08-R
datová schránka: ID f4yvgd7
IČ: 26576252 │ DIČ: CZ26576252
tel.: +420 222 944 816-7, mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz

(dále jen „organizátor“)

Základní ustanovení
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje, učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, nebo soutěžil s cílem ovlivnit či poškodit průběh soutěže, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

Podmínky soutěže
Podmínky každé soutěže jsou uvedeny v zadání soutěže. Organizátor je oprávněn po ukončení soutěže ověřit dodržení těchto podmínek soutěže hlasujícími. V případě, že soutěžící nesplnili podmínky soutěže, je organizátor oprávněn takové soutěžící ze soutěže vyloučit. O vyloučení není provozovatel povinen neregulérní soutěžící informovat.

Výhry a jejich předání
Výhry věnuje do soutěže organizátor. Předání výher probíhá v sídle organizátora, nebo zasláním výher výhercům na dresu výherce organizátorem. Případně mohou být výhry zaslány výhercům na dresu partnerem soutěže zajištěným organizátorem. Způsob předání výher je vždy uveden u zadání soutěže. Vítěz obdrží vždy takovou výhru, která byla zveřejněna a popsána v zadání každé soutěže. V případě partnerů soutěží, kteří věnují a rozesílají výhry v dané soutěži, se jedná zpravidla o výhry reklamního, propagačního či prezentačního charakteru v majetku sponzora soutěže (není-li uvedeno jinak). Takové výhry, které nejsou přesně předem definované, budou u soutěže označeny jako „zajímavé výhry věnované...“ Vítěze všech soutěží vybere provozovatel. Nevyzvednuté nebo nepřevzaté výhry výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění propadají bez náhrady.
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů (GDPR)

Veškerá data získaná od soutěžícího organizátorem jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že má právo na přístup k nim.

Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a kontaktů v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na internetovém portále organizátora www.kampocesku.cz nebo v periodikách vydávaných organizátorem. Za tímto účelem mohou být zveřejňovány pouze jméno, příjmení a místo, které uvedl účastník soutěže jako místo pro zaslání výhry.

Každý účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje za tímto účelem:
- vyhodnocení soutěže
- pro kontakt s účastníkem soutěže
- pro zaslání výhry vybranému účastníku soutěže
- pro informování účastníků soutěže o titulech vydávaných organizátorem, novinkách v souvislosti s těmito tituly, nových soutěžích a anketách organizátora.

Přihlášením se do soutěže soutěžící uděluje souhlas organizátorovi, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu křestní jméno, příjmení a místo doručení, které uvedl účastník soutěž jako místo pro zaslání výhry, zveřejněny v tištěné podobě v periodikách vydávaných organizátorem a na webových stránkách organizátora, formou oznámení o výhře.

Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se
žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na e-mail adresu redakce@kampocesku.cz nebo poštou na adresu sídla organizátora - odvolán.

Organizátor se zavazuje, že osobní údaje účastníků soutěže nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou partnera souže zajištěného organizátorem, a to pouze za účelem zaslání výhry účastníku soutěže.

Závěrečná ustanovení
1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené výhry.
2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel.
3. Tato pravidla soutěže jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svou účastí v soutěži prostřednictví poštovního doručení nebo na uskutečněné na www.kampocesku.cz/souteze potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
4. Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2020.

© Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.
KAM po Česku z. s.
(organizátor)
 

Doporučujeme

Loading...