Najdi akci

Kalendář akcí

Tomáš Foltýn

Tomáš Foltýn

KAM za kulturou s…
Tomášem Foltýnem
Mgr. Tomáš Foltýn je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, kde v roce 2008 zakončil svá studia magisterským titulem v oboru kulturní dějiny. Od roku 2007 je pracovníkem Národní knihovny ČR. Zde působil nejprve v různých pozicích spojených s digitalizací knihovních fondů. V lednu roku 2013 byl jmenován ředitelem Odboru správy fondů a od května 2021 generálním ředitelem Národní knihovny ČR.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás jménem Národní knihovny České republiky pozval na výstavu Kniha a závoj, kterou pořádáme k výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily, první pokřtěné české kněžny, babičky svatého Václava a nejstarší světice českých zemí. Tato výstava, jež se bude konat na přelomu let 2021 a 2022 symbolicky uzavírá celoroční aktivity řady organizací, které též cílily na oslavu ludmilského výročí. Pevně věříme, že výstava pořádaná v prostorách Galerie Klementinum bude důstojným vyvrcholením těchto oslav a náležitě naváže na úspěšnou výstavu Lipnické bible, která se odehrála na počátku září tohoto roku.
V rámci výstavy samotné budou představeny rukopisné i tištěné památky spojené s osobností svaté Ludmily – od nejstarších rukopisů obsahující jen stručné zmínky o její osobě, přes bohatě iluminované kodexy až po raně novověké české tisky. Výstava si neklade za cíl obsáhnout svatou Ludmilu a její kult v písemných pramenech v plném rozsahu, což s přihlédnutím k jejímu významu pro naše dějiny ani není možné a již se o to pokusily jiné výstavní a odborné počiny. Cílem výstavy je přiblížit její osobnost prostřednictvím originálních dokumentů z fondů Národní knihovny a zasadit je do dobového kontextu jejich vzniku včetně reflexe svatoludmilského kultu napříč staletími.
Výstava bude probíhat ve dvou prostorách a časových rovinách. Od 13. 12. 2021 až do 30. 1. 2022 bude v Galerii Klementinum zpřístupněno třicet devět vzácných svazků z institucionálních sbírek knihovny. Těšit se můžete například na středověké breviáře či celou řadu novodobých tisků. V návaznosti na hlavní část výstavy budou v lednu 2022 na tři dny prezentovány v Zrcadlové kapli Klementina nejvzácnější památky reflektující památku svaté Ludmily z fondů Národní knihovny, například Velislavova bible.
Fyzická výstava bude doplněna i plnohodnotnou výstavou ve virtuální podobě, jež doplní celé výstavní schéma v elektronickém prostředí. V roce 2022 bude vydán i kritický katalog, na kterém se bude podílet odborný autorský tým stojící i za výstavou samotnou a budou sledována stejná témata, jen v mnohem širším záběru. Národní knihovna připravuje i další tematické akce, jakými jsou například přednášky členů autorského týmu. Těšit se můžete na Jiřího Mikulce a jeho reflexi ludmilského kultu v období baroka či přednášku Renaty Modrákové, Lenky Panuškové a Jany Voskové popisující vývoj kultu svaté Ludmily v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Mezi další zajímavé doprovodné akce bude patřit i komorní hudebně-literární představení „Legenda o svaté Ludmile české“, které nahlíží postavu svaté Ludmily v historickém kontextu staroslověnského umění. Pro mladší návštěvníky bude po dobu trvání výstavy připravena tvořivá dílna a naučné pracovní listy.
Hlavními partnery projektu tohoto unikátního výstavního projektu vzniklého pod patronací Národní knihovny České republiky jsou Univerzita Karlova v Praze v zastoupení Evangelické teologické fakulty a Filozofické fakulty, Historický ústav AV ČR, Spolek svaté Ludmily a Ústav dějin umění AV ČR.
Sbírky Národní knihovny České republiky jsou bezbřehou studnicí poznání napříč staletími i různými typy dokumentů. Ty jsou všem zájemcům neustále dostupné v souladu s autorským právem prostřednictvím digitálních knihoven Manuscriptorium a Národní digitální knihovna. Temné a studené zimní večery si tak můžete zpříjemnit nejen prohlížením unikátních rukopisů definujících naše kulturní dědictví, mezi něž dozajista patří například Kodex vyšehradský či Pasionál abatyše Kunhuty, ale také novodobé dokumenty, jež Vám pomohou aktivně se zabavit v době největšího předvánočního shonu. Kdy jindy je čas zastavit se u knihy Marie Janků-Sandtnerové „Cukrovinky a pamlsky na vánoční stromeček a stoleček“ a zkusit si doplnit základní sestavu tradičního vánočního cukroví o nový druh či vyzkoušet si jiný ze starších hutných receptů Magdaleny Dobromily Rettigové…

Tomáš Foltýn, zdroj: foto © Národní knihovna ČR

Mgr. Tomáš Foltýn M. Sandtnerová, Cukrovinky a pamlsky na vánoční stromeček Sv. Ludmila, signatura 54 F 256
Doporučujeme

Loading...